Soviet school boy


Soviet schoolboy Alexey Kutskov, Moscow, 1958